Connect with us

Artikel

Tapak Tilas Mursyid TQN Syekh Muhammad Sa’ad Selakau

Published

on

Makam Syekh Muhammad Sa’ad (w. 1922 M) terletak di Selakau, Sambas, Kalimantan Barat. Syekh Muhammad Sa’ad Selakau adalah murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Sambas di Makkah (w. 1875 M), ulama besar Nusantara di Tanah Suci yang juga inisiator Tarekat Qadiriah Naqsyabandiah (TQN) dan beliau juga merupakan mursyid TQN.

Menurut catatan riwayat hidup yang diterima dari ahli keturunan, didapati informasi jika Syekh Muhammad Sa’ad lahir pada tahun 1807 M di Selakau, wilayah Kesultanan Sambas. Beliau pergi haji ke Makkah saat usia 13 tahun (1920 M) dan menetap di sana untuk belajar.

Banyak sekali guru yang ia dapati selama di Makkah, di antara guru beliau adalah Syekh Dawud Pattani (w. 1847), Syekh Abdul Ghani Bima (w. 1853), Syekh Ahmad Khatib Sambas (w. 1875) dan lain-lain.

Tampaknya, Kesultanan Sambas dan beberapa kesultanan lainnya di Kalimantan Barat memiliki kedekatan dengan para ulama Pattani.

Di Sambas, misalnya, ada Syekh Abdul Jalil Pattani yang menjadi ulama besar wilayah itu pada abad 19 M. Demikian halnya di Kesultanan Mempawah, ada Syekh Muhammad Ali b. Faqih Pattani, yang menjadi mufti Mempawah kedua, menggantikan Syarif Husain al-Qadri (w. 1771), mufti pertama Mempawah dan ayah dari Syarif Abdurrahman al-Qadri (w. 1808), pendiri Kesultanan Pontianak.

Tampak Luar Masjid Bersejarah Sirajul Islam

Syekh Ahmad Khatib Sambas berasal dari Sambas sesuai dengan nama yang melekat di belakangnya. Beliau adalah salah satu ulama besar Nusantara yang legendaris. Jaringan murid-murid TQN yang diinisiasinya menyebar di banyak wilayah Nusantara.

Di antaranya adalah Syekh Abdul Karim Banten di Makkah (yang menurunkan Syekh Asnawi Caringin Banten, Syekh Tubagus Falak Bogor, Syekh Ibrahim Brumbung Demak, Syekh Arsyad Thowil Banten-Minahasa), Syekh Thalhah Kalisapu Cirebon (yang menurunkan Abah Sepuh Suryalaya, lalu Abah Anom Suryalaya), Syekh Ahmad Hasbullah Madura (yang menurunkan Syekh Tamim Peterongan), Syekh Abdurrahman Bali (penghimpun materi ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas dan mengkodifikasikannya menjadi Fath al-‘Arifin) dan lain-lain.

Ternyata, murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas berasal dari banyak daerah. Di antara mereka adalah Syekh Nuruddin Teukarang (Sambas) yang berasal dari Mindanau (Filipina), juga Syekh Muhammad Sa’ad Selakau yang kita bicarakan di muka.

Sepulang dari Makkah, selama kurang lebih 11 tahun lamanya Syekh Muhammad Sa’ad Selakau terlebih dahulu singgah dan mengajar di Kesultaanan Banjar (Kalimantan Selatan). Setelah itu, beliau kembali ke kampung halamannya yang terletak di tepi Sungai Selakau, Sambas.

Pintu masuk Masjid Sirajul Islam

Di kampung halamannya itu Syekh Muhammad Sa’ad kemudian mendirikan masjid Sirajul Islam dan madrasah. Dalam catatan yang terdapat di pintu masuk, dikatakan masjid tersebut selesai dibangun pada tahun 1340 H (1921 M).

Di Selakau pula Syekh Muhammad Sa’ad menyebarkan ajaran TQN yang beliau warisi dari Syekh Ahmad Khatib Sambas ketika di Makkah, sekaligus mentalqin dan membaiat murid-muridnya. Hingga saat ini, di kecamatan Selakau dan kecamatan Sambas lainnya, masih terdapat para pengamal TQN yang jalur transmisinya (sanad) berasal dari Syekh Muhammad Sa’ad ini. Wallahu A’lam.

Oleh: A. Ginanjar Syaban

Sambas, 14 Rabiul Awwal 1442 Hijri.

Catatan:

1. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada al-Mukarram KH. Ma’ruf Khozin, Ketua Aswaja Center Jawa Timur yang telah bermurah hati membawa saya untuk pergi ke Kalimantan Barat dalam rangkaian program muhibbah maulid beliau.

2. Terima kasih juga kepada para sesepuh PWNU Kalimantan Barat yang juga para akademisi IAIN Pontianak, KH. Dr. Wajidi Sayadi, Dr. Erwin Mahrus, Dr. Faizal Amin yang dalam diskusi kemarin di kantor PWNU memberikan banyak limpahan informasi mengenai jaringan keilmuan ulama Kalbar.

3. Juga terima kasih kepada kawan-kawan PW Ansor Kalbar, Hisaniah (Himpunan Santri dan Alumni Kiyai Yahya Sabrawi Malang) Kalbar dan Himasal (Himpunan Alumni Santri Lirboyo) Kalbar yang telah bebaik hati menemani saya dalam ziarah ini.

Sumber: Sanad Media

Continue Reading

Artikel

Dimensi Kemanusiaan Sufisme dan Tharîqah

Oleh: Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA

Published

on

By

Foto: NU Online

Sufisme atau tasawwuf adalah pemahaman keislaman yang moderat serta bentuk dakwah yang mengedepankan “qaulan kariman” (perkataan yang mulia), “qaulan ma’rufan” (perkataan yang baik), “qaulan maisuran” (perkataan yang pantas), “qaulan layyinan” (perkataan yang lemah lembut), “qaulan balighan” (perkataan yang berbekas pada jiwa), serta “qaulan tsaqilan” (perkataan yang berbobot) sebagaimana yang diperintahkan al-Qur’an.

Awal kemunculannya sekitar abad pertama hijriyah merupakan dakwah untuk mengembalikan ajaran Islam dari penyimpangan batas-batas syari’at. Hal tersebut dapat kita lihat dalam perjalanan sejarah umat Islam pada saat itu, dimana penguasa sering menggunakan Islam sebagai alat legitimasi ambisi politiknya. Maka sejak itu muncullah kesadaran di kalangan umat Islam untuk mengembalikan pesan orisinil dan sakral yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw,.

Kesadaran yang tulus dan ikhlas dari zuhhad dan ‘ubbad, seperti Hasan al-Bashri (w-110 H) dan lain sebagainya, akhirnya menjadi sebuah kebangkitan yang menyebar luas ke seluruh dunia muslim. Setelah generasi sahabat dan tabi’in kebangkitan tersebut lebih dikenal dengan istilah tasawuf atau mutashawwifah.

Tasawwuf merupakan inti sari dari pada ajaran Islam, yaitu wilayah yang mengharmonisasikan dimensi lahiriyah dan batiniyah yang ada dalam diri manusia. Sebagaimana kata “manusia” dalam bahasa Arabnya “al-Insan” memiliki makna harmoni. Menurut Ibnu manzur dalam Lisanul Arab; kata “al-Insan” (manusia), merupakan kata benda (isim), kata kerjanya (fi’il) “Anas”, bentuk ejektifnya (fa’il) kalau maskulin (mudzakar) “Anis”, kalau feminim (mu’annats) “Anisah”. Kata “Anas”, “Anis”, “Anisah”, “Insan”, “Yu’nis”, “Muanasah”, “Uns”, itu maknanya harmoni, intim, cinta, kasih sayang, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Jadi pada dasarnya manusia dipundaknya memikul amanat untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, cinta, kasih sayang, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan antara dimensi lahiriyah dan batiniyah.

Para insan Sufi yang telah memperoleh pancaran cahaya tasawwuf adalah penegak dan menjunjung tinggi pesan-pesan Islam, etika dan nilai-nilai kemanusiaan karena mereka mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis di muka bumi ini. Tidak pandang bulu dengan adanya perbedaan agama, mazhab, suku, negara, apalagi partai politik. Ibnu Arabi (w-638 H) mampu menjalankan misi tersebut meskipun langkahnya banyak dihujat oleh sebagian ulama. Seperti yang telah beliau kemukakan dalam salah satu syairnya di kitab Zakhair al-A’laq Syarh Turjuman al-Asywaq, ia mengatakan:

Hatiku telah menerima setiap bentuk
Maka padang rumput bagi kijang-kijang dan wihara bagi para rahib
Dan rumah berhala dan Ka‟bah orang berthawaf
Dan lembar-lembar Taurat dan mushhaf al-Qur‟an
Aku beragama dengan agama cinta, dimana kelompok pecinta selalu
Menghadap, maka agama itu adalah agamaku dan imanku

Menurut Ibnu Arabi perbedaan-perbedaan yang ada hanya suatu sarana manifestasi eksistensi Tuhan. Pada dasarnya semua bertolak dari misi yang sama yaitu keharmonisan, cinta dan kasih sayang yang merupakan amanat Tuhan pula.

Tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan pancaran cahaya tasawuf (ma’rifatullah) akan didapatkan, namun para mutashawwifah (ahli tasawuf) perlu menempuh tahapan-tahapan spritual (maqamat ruhiyyah). Tahapan-tahapan spiritual seperti tobat, wara’, zuhud, faqr, sabar, tawakal dan syukur bisa digapai melalui bermacam-macam ibadah, mujahadah dan riyadhah serta menyerahkan segenap jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah SWT.

Ketika seorang sufi mencapai salah satu tahapan tersebut, maka akan mengalami ahwal, yaitu keadaan pengalaman spiritual dalam mengintropeksi jiwa (muhasabah al-nafs) sebagaimana dijelaskan oleh al-Qusyaeri (w-465 H) dalam Kitab al-Risalah dengan menjelaskan setiap bab, seperti bab al-Muraqabah (kedekatan), al-Mahabbah (cinta), al-Khauf (segan), ar-Raja (optimis), as- Syauq (kerinduan), al-Uns (harmoni), al-Musyahadah (persaksian) dan al-Yaqin (keteguhan) dan lain sebagainya.

Praktek menjalankan ajaran Islam seperti ibadah, riyadhah secara hati-hati dan sungguh-sungguh dengan melewati maqamat yang telah disebutkan di atas, merupakan bentuk tharîqah (jalan) untuk menggapai pancaran cahaya tasawwuf (ma’rifatullah).

Thariqah dapat berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan nafsu serta sifat-sifatnya, dan menjauhkan hal yang tercela serta mengamalkan yang terpuji. Dengan demikian, tharîqah menjadi sangat penting bagi umat Islam yang ingin mensucikan hati dari sifat-sifat kebendaan dan mengisi hati dengan zikir, muraqabah dan musyahadah kepada Allah Swt,.

Buku yang ada ditangan pembaca ini sangat penting untuk kita pelajari karena merupakan referensi bacaan yang sangat lengkap dalam membahas ilmu tasawwuf dan macam-macam tharîqah. Oleh karena itu, saya menyambut baik atas kehadiran buku ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh penulis menjadi manfaat bagi dirinya dan bagi umat Islam secara keseluruhan.

Wallahulmuwaffiq ila aqwamitthariq.

Sumber: Sabilus Sâlikin, Jalan Para Sâlik; Ensiklopedi Tharîqah/Tashawwuf

Continue Reading

Artikel

Empat Macam Dzikir Menurut Imam Asy Syadzili

Published

on

By

Ilustrasi

Secara bahasa dzikir memiliki arti menyebut, mengingat, atau berdo’a. Menurut istilah, sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedi Islam, dzikir adalah ucapan lisan, gerakan raga maupun getaran hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan agama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Dzikir adalah puji-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang untuk mengingat Allah. Jadikanlah hatimu sebagai kiblat lisanmu. Rasakanlah saat berdzikir dengan penghambaan yang memalukan dan rasa takut penuh pengagungan.

Dzikir juga dimaknai sebagai upaya untuk menyingkirkan keadaan lupa dan lalai kepada Allah. Caranya dengan selalu ingat kepada-Nya. Dzikir mengeluarkan seorang mukmin dari suasana lupa, untuk kemudian masuk dalam suasana musyahadah (saling menyaksikan) dengan mata hati.

Ketahuilah, Allah mengetahui rahasia hatimu, melihat rupa perbuatanmu dan mendengar bisik ucapanmu. Maka basuhlah hatimu dengan kesedihan dan nyalakan di dalamnya api rasa takut. Maksudnya adalah sebagai hamba-Nya hanya boleh berharap kepada Allah semata.

Di kalangan ulama sufi, Imam Asy syadzili terkenal sebagai salah seorang wali Allah, kekasih Allah dan pendiri taraket Syadziliyyah. Nama lengkapnya adalah Syeikh Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy Syadzili Al Maghribi Al-Hasani Al Idrisi. Menurut sebagian ulama sebutan Syadzili itu sendiri adalah nama tempat di mana beliau banyak menimba ilmu saat mudanya.

Syekh Abu Al Hasan Asy syadzili menjelaskan dalam kitabnya berjudul Risalah al Amin Fi al Wushul li Rabb al ‘Alamain. Dzikir itu ada empat macam yaitu dzikir yang engkau ingat, dzikir yang membuat engkau ingat, dzikir yang mengingatkanmu, dan dzikir yang membuatmu diingat.

Dzikir yang pertama adalah dzikir tingkatan orang awam, yaitu dzikir untuk menghindarkan diri dari lupa atau lalai, atau mengusir sesuatu yang kau takuti dari kelalaian tersebut.

Kedua, dzikir yang membuat engkau ingat hal-hal yang harus diingat seperti azab, nikmat, jauh dari Allah, dekat dari Allah, dan sebagainya.

Ketiga, dzikir yang mengingatkanmu akan 4 perkara yaitu kebaikan dari Allah, kejelekan dari dalam diri sendiri, kejelekan dari musuh, meskipun Allah juga yang telah menciptakannya.

Keempat, dzikir yang membuatmu diingat, yaitu ketika Allah mengingat hamba-Nya. Saat itu hamba tidak memiliki keterikatan apapun walaupun sedikit tersebut mengalir dari lisannya.

Ini adalah tempatnya anihilasi diri (fana) karena dzikir dan Dzat yang diingat dalam dzikir, yaitu Dzat yang Maha Tinggi dan Mahaunggul. Jika kau masuk ke wilayah ini, orang yang mengingat menjadi orang yang diingat. sebaliknya, yang diingat menjadi yang mengingat. inilah hakikat puncak dari suluk.

Allah adalah Dzat Yang Mahabaik dan Mahakekal. Wajib bagi kalian berdzikir kepada Allah dengan dzikir yang bisa membuat kalian selamat dari siksa-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Dzikir juga dapat membuat kalian mendapatkan ridho Allah subhanahu Wa Ta’ala di dunia dan di akhirat. Berpegang teguhlah terhadap dzikir tersebut dan lakukanlah secara terus menerus.

Beliau Syaikh Abu Hasan Asy Syadzili mengungkapkan, hakikat dzikir adalah tenangnya hati karena memahami makna dzikir tersebut, serta hati bisa merasakan tersingkapnya semua esensi yang ada.

Continue Reading

Artikel

Waspada dengan Berhala Zaman Now!

Oleh: Ahmad Rizkiansah Rahman (Santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al Jihad Surabaya, MATAN UIN Sunan Ampel Surabaya)

Published

on

By

Zaman terus berkembang dan semakin hari kian banyak masalah yang dihadapi oleh setiap orang. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang gelisah, susah, pikiran tidak karuan, dan sebagainya karena mereka tidak bisa menyesuaikan diri. Dan ini akan mengakibatkan timbulnya masalah psikis bagi seseorang.

Di media sosial, tidak sedikit berita tentang kemerosotan psikologis seseorang, bahkan mereka sampai melanggar norma-norma yang diajarkan oleh agama, na’udzubillah. Menjadi seorang yang beriman seharusnya juga harus bisa menyesuaikan diri akan perkembangan zaman. Maksudnya diri kita harus di update dari berbagai aspek, khususnya aspek spiritual.

Berbicara tentang syirik, syirik itu ada dua macam, syirik kecil dan syirik besar. Tantangan mukmin pada zaman ini yakni berhala modern ini termasuk syirik kecil. Maksudnya begini misalnya, seseorang terlalu percaya dengan yang namanya ijazah, sertifikat yang mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan ijazah, sertifikat tersebut ia akan diterima kerja di suatu tempat dan akan membuatnya sukses. Padahal tidak. Lagi, ada seseorang yang menggebu-gebu untuk berbisnis, ia percaya bahwa dengan berbisnis ia akan cepat kaya, sehingga cepat sukses. Padahal juga tidak. Seseorang yang mempercayai sesuatu selain Allah itu namanya mempersekutukan Allah dan ini telah Allah jelaskan sesuai dengan firmanNya:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (Q.S. an-Nisa: 48).

Makanya guna menghindari itu semua kita harus tetap menggandeng Allah dalam setiap melakukan hal apapun itu. Dan untuk bisa menghindari itu semua juga diperlukan ilmu. Ilmu diperoleh hanya dengan jika seseorang itu ngaji. Ini memang berat namanya juga tantangan zaman, tapi ini salah satu jalan supaya orang itu paham apa yang belum ia ketahui.

Sebagai pemuda milenial, sebenarnya kita sudah dipermudah zaman untuk belajar. Salah satunya dengan YouTube, Google. Tapi harus selektif dalam memilah dan memilih sumber ilmu yang kita jadikan rujukan. Sumber yang menurut pemahaman kita pas dan tidak menyeleweng. Nantinya dengan belajar dari rujukan yang secara umum dianggap shahih kita akan semakin paham ilmu, paham iman.

Jika sudah begini, mahabbah kita yakin kita kepada Allah akan semakin meningkat, kualitas iman kita semakin baik. Akhirnya hidup akan menjadi lebih tenang. Yang menyebabkan hidup kita tenang itu karena kita menjaga tauhid kita. Jika tauhid tidak terkendali apalagi tidak punya tauhid, bisa dipastikan hidupnya akan gelisah, tidak tenang. Oleh karena itu, dalam pengajiannya guru saya berpesan agar berpegang dengan kalimat لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Kalimat tersebut merupakan salah satu kunci agar hidup kita tenang. Tidak ada kekuatan yang bisa membuat kita melakukan kebaikan kecuali Allah, tidak ada kekuatan lain yang dapat menghindarkan kita dari maksiat, mempersekutukan Allah, kecuali pertolongan Allah itu sendiri. Makhluk kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, tidak bisa apa-apa. Maka dari itu, kita harus berdoa agar selalu diberi pertolongan oleh Allah, berdoa agar terhindar dari mempersekutukan Allah. Wallahua’lam.

Continue Reading

Facebook

Trending