Connect with us

Pedoman Dasar

MUQADDIMAH

Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh aI-Mu’tabaroh an-Nahdliyyah merupakan organisasi keagamaan sebagai wadah pengamal ajaran Thoriqoh aI-Mu’tabaroh, yang merupakan salah satu pilar dari ajaran Islam ala Ahlussunah wal Jama’ah yang telah dirintis dan dikembangkan oleh para shalafusshalihin, yang bersumber dan Rasulullah SAW., Malalkat Jlbrll AS. atas petunjuk Allah SWT. dengan sanad yang muttashil.

Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh aI-Mu’tabaroh an-Nahdliyyah merupakan suatu sarana bagi para Mursyid/Khalifah, untuk lebih mengefektifkan pembinaan terhadap para murid yang telah berbai’at sekaligus sebagal forum untuk menjalin ukhuwwah antar sesama penganut ajaran thoriqoh dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan dan

Facebook